Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZŠ s MŠ Horný Hričov 156
  Adresa školyHorný Hričov 156, 01342
  Telefón+421415680289
  E-mailzshhricov@gmail.com
  WWW stránkazshornyhricov.edupage.org
  ZriaďovateľObec Horný Hričov

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPaedDr. Darina Johanidesová0415680289 mshornyhricov@gmail.com
  ZRŠMgr. Gabriela Čanecká0415680253 zshhricov@gmail.com
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaIng. Michal Frivaldský 
  pedagogickí zamestnanciMgr. Pavlína Králiková 
   Silvia Bajanová 
     
     
     
  zástupcovia rodičovDenisa Blahová 
     
     
     
  zástupca zriaďovateľaAdriana Vydrová 

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
  MZ 1.- 4. roč.PaedDr. Darina Johanidesová  
  MZ MŠMgr. Gabriela Čanecká  

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 17

  Počet tried: 4

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111000004
  počet žiakov91440000018
  z toho ŠVVP1        1
  z toho v ŠKD          

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 7 počet dievčat 5

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet 8/ počet dievčat 5

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 0 / počet dievčat 0

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018 0

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJETVHUVIFVMATNBVPVCPDAPVOSJLSprTEVVUVLAVYV
  1. roč.111 1,2912 1,141,29113 1,13
  2.roč.2 1111  1211  1
  3.roč.1,251111,2511,251,25 1,511 1,251,25
  4.roč.11111,25111,25 1,2511 1,251

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  1. roč.8800
  2.roč.1100
  3.roč.4400
  4.roč.4400

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  1. roč.8400504005000,00
  2.roč.19696,009696,0000,00
  3.roč.437493,5037493,5000,00
  4.roč.423258,0023258,0000,00

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku1111000004
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.          
  Cudzie jazyky 3.-9.          
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka   
  Bežných tried   
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu   

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP2   
  DPP1   
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu11  

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov 3 
  vychovávateľov 1 
  asistentov učiteľa   
      
  spolu 4 

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška11
  2.kvalifikačná skúška0 
  štúdium školského manažmentu1 
  špecializačné inovačné štúdium3 
  špecializačné kvalifikačné2 
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  v prílohe     

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Spoločné aktivity s rodičmi a obcou:

  Škriatkova záhrada - september

  lampiónový sprievod - október

  vystúpenie pre starších občanov - október

  Vianočná besiedka s burzou výrobkov - december

  karneval - február

  Deň matiek - máj

  Posedenie s rodičmi, alebo školský výlet - jún

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 2015

  Druh inšpekcie: Dokumentácia školy

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu máme nasledovné materiálne podmienky:

  -V priestoroch ZŠ sa nachádzajú 2 triedy, kde sa žiaci vyučujú v spojených ročníkoch.1. trieda sú spojené ročníky 1. a 4. a v druhej triede sú spojené ročníky 2. a 3. Okrem toho máme špeciálnu počítačovú učebňu, v ktorej je dostatok počítačov a notebookov, aby každá žiak mohol pracovať sám.

  - Triedy sú materiálne veľmi dobre zabezpečené po technickej stránke. V každej triede sú 2 interaktívne tabule, kde ročníky môžu pracovať jednotlivo. Každý učiteľ má svoj notebook. Nábytok bol obnovený a vymenený vo všetkých miestnostiach, lavice sú nové.

  - Učebné pomôcky na jednotlivé predmety sa neustále dokupujú a obnovujú modernejšími. Využívame na to peniaze vyzbierané z 2 % daní. Neustále sa dopĺňa učiteľská a žiacka knižnica podľa potreby využitia vo vyučovacom procese.

  - Škola bola vďaka projektu Obce Horný Hričov v roku 2010 nadstavená o jedno poschodie, v ktorej máme jedáleň a veľkú miestnosť, ktorú využívame ako telocvičňu pre žiakov.

  - Školský dvor sme za posledné roky vybavili športovým náradím - preliezkami, šmykľavkami a pod.Ponúka žiakom široký priestor na športové využitie.

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov sú poukázané na mzdy učiteľov a na pokrytie režijných nákladov školy.

  2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy boli v plnej miere využité na mzdy pre učiteľov, ktorí viedli krúžky.

  ...

  3. 3100 eur vyzbieraných z 2% daní. Použití na nákup 3 notebookov, knihy do školskej knižnice, hry do MŠ a ŠKD, edukačné materiály, športové potreby do telocvične.

  ...

  ...

  § 2. ods. 1 n

  Plnenie stanoveného cieľa

  Naša škola má síce všestranné zameranie, ale obzvlášť vo väčšej miere sa venujeme enviromentálnej oblasti, kde vyvíjame množstvo aktivít a výsledkom tojo je aj hodnotenie Kompara v 4. ročníku, kde sme sa v oblasti prírodovedy a vlastivedy zaradili medzi 20% najlepších škôl na Slovensku.

  Druhou oblasťou je matematicko - logické zaneranie - zapájame sa do niekoľkých matematických, informatických, programátorských súťaží v celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni, v ktorých máme vždy dobré úspechy a mnohí naši žiaci sa umiestňujú na popredných miestach.

  V neposlednom rade sa snažíme o zameranie cudzojazyčné - Anglický jazyk vyučujemee už od 1. ročníka. Predprípravou je aj anglický krúžok v predprimárnom vzdelávaní. Takto pripravujeme žiakov do súčasného života, kde sa bez cudzieho jazyka už nedá jestvovať.

  Bližšie výsledky zo súťaží sú v prílohe - úspechy žiakov.

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Dosahujeme výborné výsledky v oblasti enviromentálnej a matematickej, viď príloha úspechy žiakov.

  Nedostatky sú možno najviac v oblasti slovenského jazyka, čitateľskej gramotnosti, komunikatívnosti, spoločných vzťahov medzi žiakmi.

  Návrh opatrení:

  V ďalšom školskom roku zavádzame častejšie ITV - integrované tematické vyučovanie, ktoré nám zabezpečí kladné vzťahy medzi jednotlivcami, široké prepojenie vedomostí navzájom, lepšiu komunikatívnosť - teda vyjadrovanie sa o živote, svojej práci, vzťahoch a pocitoch.

  § 2. ods. 2 a

  Psychohygienické podmienky

  Psychohygienické podmienky majú žiaci vytvorené na vysokej úrovni, nakoľko máme v triedach málo žiakov, všetky deti sa navzájom poznajú, vedia si navzájom pomáhať, nerobia rozdiely medzi staršími a mladšími. Šikanovaniu tým nedáme šancu, nakoľko už v počiatočnom štádiu, ak by mal niekto takýto sklon, sa tento jav zachytí a usmerní. Je teda vytvorené rodinné prostredie školy, v ktorom sa snažíme vytvárať neohrozené prostredie pre žiaka.

  Talentovaným žiakom poskytujeme individuálny prístup aj mimo vyučovania aj na vyučovaní, aby svoj talent mohli ďalej rozvíjať.

  V prípade, že sa občas objaví žiak so slabším prospechom, individuálnym prístupom ho opäť vieme posunúť kus ďalej, aby nezaostával.

  Avšak v tomto školskom roku v apríli k nám nastúpil integrovaný žiak , ktorý vyžadoval sústavnú pozornosť učiteľa, čo v našich podmienkach nie je možné zabezpečiť, preto väčšia ťarcha bola na rodičoch žiaka a ich prístupe ku škole.

  V budúcom školskom roku sme pre neho požiadali o asistenta učiteľa, ak bude schválený, práca bude pre učiteľov jednoduchšia.

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Hókus - pokus81Mgr. Pavlína Králiková
  Informatický 1.2.r.81PaedDr. Darina Johanidesová
  Informatický 3.4.r.81PaedDr. Darina Johanidesová
  športový101Mgr. Pavlína Králiková
  Tanečno - dramatický101PaedDr. Darina Johanidesová
  výtvarný91ZUŠ Liet. Lúčka ,

  § 2. ods. 2 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spolupráca s rodičmi je na dobrej úroovni. Funguje vzájomná komunikácia, či už osobná, e-mailová i telefonická.

  Sme prístupní akejkoľvek kritike, neprijímame len kritiku, ktorá nám chce diktovať, ako máme v škole deti učiť, nakoľko dodržujeme didaktické postupy nariadené ministerstvom. V prípade nedorozumení sa snažíme vždy jednať férovo a na úrovni.

  Často sa stáva, že nás niektorí rodičia pochvália, čo nás veľmi teší.

  § 2. ods. 2 d

  Spolupráca školy a verejnosti

  Spolupracujeme úzko s Obcou Horný Hričov, kde 3-krát do roka pripravujeme kultúrny program pre celú obec a to je pri príležitosti úcty k starším občanom, pri príležitosti vianočného posedenia s rodičmi a pri príležitosti Dňa matiek. Na jeseň spoločne organizujeme "Škriatkovu záhradu", ktorá je zameraná enviromentálne.

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Darina Johanidesová

  V Hornom Hričove, 3. júla 2018

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Horný Hričov
   Horný Hričov 156,01342
  • ZŠ +421415680289
   MŠ +421415680253

  Fotogaléria