Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZŠ s MŠ Horný Hričov 156
  Adresa školyHorný Hričov 156, 01342
  Telefón+421415680289
  E-mailzshhricov@gmail.com
  WWW stránkazshornyhricov.edupage.org
  ZriaďovateľObec Horný Hričov

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPaedDr. Darina Johanidesová04156802890948031730zshhricov@gmail.com
  ZRŠMgr. Gabriela Čanecká pre MŠ   

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaIng. Michal Frivaldský 
  pedagogickí zamestnanciMgr. Pavlína Králiková 
   Silvia Bajanová 
     
     
     
  zástupcovia rodičovDenisa Blahová 
     
     
     
  zástupca zriaďovateľaAdriana Vydrová 

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 20

  Počet tried: 4

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111000004
  počet žiakov25670000020
  z toho ŠVVP          
  z toho v ŠKD25670000020

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJETVHUVIFVMATNBVPVCPDAPVOSJLSprTEVVLAVYV
  1.roč.1 1 11  1111 1
  2.roč.111111  11,411 1
  3.roč.1,671111,5111,33 1,67111,51
  4.roč.1,14 111,57111,29 1,29111,291

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  1.roč.2200
  2.roč.5500
  3.roč.6600
  4.roč.7700

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  1.roč.210150,5010150,5000,00
  2.roč.5529105,80529105,8000,00
  3.roč.636761,1736761,1700,00
  4.roč.734148,7134148,7100,00

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku1111000004
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.          
  Cudzie jazyky 3.-9.          
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Nepovinné predmety

  PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka12 
  Bežných tried318 
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu420 

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP2   
  DPP1   
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu11  

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov 3 
  vychovávateľov 1 
  asistentov učiteľa   
      
  spolu 4 

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška11
  2.kvalifikačná skúška1 
  štúdium školského manažmentu1 
  špecializačné inovačné štúdium2 
  špecializačné kvalifikačné2 
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  v prílohe     

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Spoločné aktivity s rodičmi a obcou:

  Škriatkova záhrada - september

  lampiónový sprievod - október

  vystúpenie pre starších občanov - október

  Vianočná besiedka s burzou výrobkov - december

  karneval - február

  Deň matiek - máj

  Posedenie s rodičmi, alebo školský výlet - jún

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Enviroprojekt

  B) Krátkodobé

  C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

  Dopravný projekt

  Projekt na obnovu školskej záhrady

  Telovýchovný projekt

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu máme nasledovné materiálne podmienky:

  -V priestoroch ZŠ sa nachádzajú 2 triedy, kde sa žiaci vyučujú v spojených ročníkoch.1. trieda sú spojené ročníky 1. a 4. a v druhej triede sú spojené ročníky 2. a 3. Okrem toho máme špeciálnu počítačovú učebňu, v ktorej je dostatok počítačov a notebookov, aby každá žiak mohol pracovať sám.

  - Triedy sú materiálne veľmi dobre zabezpečené po technickej stránke. V každej triede sú 2 interaktívne tabule, kde ročníky môžu pracovať jednotlivo. Každý učiteľ má svoj notebook. Nábytok bol obnovený a vymenený vo všetkých miestnostiach, lavice sú nové.

  - Učebné pomôcky na jednotlivé predmety sa neustále dokupujú a obnovujú modernejšími. Využívame na to peniaze vyzbierané z 2 % daní. Neustále sa dopĺňa učiteľská a žiacka knižnica podľa potreby využitia vo vyučovacom procese.

  - Škola bola vďaka projektu Obce Horný Hričov v roku 2010 nadstavená o jedno poschodie, v ktorej máme jedáleň a veľkú miestnosť, ktorú využívame ako telocvičňu pre žiakov.

  - Školský dvor sme za posledné roky vybavili športovým náradím - preliezkami, šmykľavkami a pod.Ponúka žiakom široký priestor na športové využitie.

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb cez Nadáciu Spoločne pre región z 2% daní využívame na zakúpenie edukačných pomôcok, prípadne potrebného zariadenia.

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané od Obce Horný Hričov, ktorá školu dotuje v prípade, že štátny rozpočet nie je dostačujúci, tiež v prípade, ak chceme zabezpečiť mimiriadne materiálne objekty ako napríklad tablety a pod.

  ...

  § 2. ods. 1 n

  Plnenie stanoveného cieľa

  Naša škola má síce všestranné zameranie, ale obzvlášť vo väčšej miere sa venujeme enviromentálnej oblasti, kde vyvíjame množstvo aktivít a výsledkom tojo je aj hodnotenie Kompara v 4. ročníku, kde sme sa v oblasti prírodovedy a vlastivedy zaradili medzi 20% najlepších škôl na Slovensku.

  Druhou oblasťou je matematicko - logické zaneranie - zapájame sa do niekoľkých matematických, informatických, programátorských súťaží v celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni, v ktorých máme vždy dobré úspechy a mnohí naši žiaci sa umiestňujú na popredných miestach.

  V neposlednom rade sa snažíme o zameranie cudzojazyčné - Anglický jazyk vyučujemee už od 1. ročníka. Predprípravou je aj anglický krúžok v predprimárnom vzdelávaní. Takto pripravujeme žiakov do súčasného života, kde sa bez cudzieho jazyka už nedá jestvovať.

  Bližšie výsledky zo súťaží sú v prílohe - úspechy žiakov.

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Dosahujeme výborné výsledky v oblasti enviromentálnej a matematickej, viď príloha úspechy žiakov.

  Nedostatky sú možno najviac v oblasti slovenského jazyka, čitateľskej gramotnosti, komunikatívnosti, spoločných vzťahov medzi žiakmi.

  Návrh opatrení:

  V tďalšom školskom roku zavádzame častejšie ITV - integrované tematické vyučovanie, ktoré nám zabezpečí kladné vzťahy medzi jednotlivcami, široké prepojenie vedomostí navzájom, lepšiu komunikatívnosť - teda vyjadrovanie sa o živote, svojej práci, vzťahoch a pocitoch.

  § 2. ods. 1 p

  Uplatnenie žiakov

  Po odchode našich žiakov do iných základných škôl máme dobré odozvy, že ich výsledky sú na veľmi dobrej úrovni, adekvátne hodnoteniu, ktoré mali v našej škole. Našou devízou je , že žiaci pracujú samostatne, čo je dôsledkom práve toho, že pracujú v spojených ročníkoch.

  § 2. ods. 2 a

  Psychohygienické podmienky

  Psychohygienické podmienky majú žiaci vytvorené na vysokej úrovni, nakoľko máme v triedach málo žiakov, všetky deti sa navzájom poznajú, vedia si navzájom pomáhať, nerobia rozdiely medzi staršími a mladšími. Šikanovaniu tým nedáme šancu, nakoľko už v počiatočnom štádiu, ak by mal niekto takýto sklon, sa tento jav zachytí a usmerní. Je teda vytvorené rodinné prostredie školy, v ktorom sa snažíme vytvárať neohrozené prostredie pre žiaka.

  Talentovaným žiakom poskytujeme individuálny prístup aj mimo vyučovania aj na vyučovaní, aby svoj talent mohli ďalej rozvíjať.

  V prípade, že sa občas objaví žiak so slabším prospechom, individuálnym prístupom ho opäť vieme posunúť kus ďalej, aby nezaostával.

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Hra na flautu6 Miriam Krajíčková
  Informatický krúžok 3.4.r.13 PaedDr. Darina Johanidesová
  Informatický krúžok 1.2.r.7 PaedDr. Darina Johanidesová
  Nemčina hravo5 Mgr. Pavlína Králiková
  Tanečný 8 PaedDr. Darina Johanidesová
  Výtvarný krúžok10 poskytujeme cez ZUŠ
  Športový krúžok10 Mgr. Pavlína Králiková

  § 2. ods. 2 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spolupráca s rodičmi je na dobrej úroovni. Funguje vzájomná komunikácia, či už osobná, e-mailová i telefonická.

  Sme prístupní akejkoľvek kritike, neprijímame len kritiku, ktorá nám chce diktovať, ako máme v škole deti učiť, nakoľko dodržujeme didaktické postupy nariadené ministerstvom. V prípade nedorozumení sa snažíme vždy jednať férovo a na úrovni.

  Často sa stáva, že nás niektorí rodičia pochvália, čo nás veľmi teší.

  § 2. ods. 2 d

  Spolupráca školy a verejnosti

  Spolupracujeme úzko s Obcou Horný Hričov, kde 3-krát do roka pripravujeme kultúrny program pre celú obec a to je pri príležitosti úcty k starším občanom, pri príležitosti vianočného posedenia s rodičmi a pri príležitosti Dňa matiek. Na jeseň spoločne organizujeme "Škriatkovu záhradu", ktorá je zameraná enviromentálne.

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Darina Johanidesová

  V Hornom Hričove, 16. septembra 2017

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28.8.2017

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Horný Hričov
   Horný Hričov 156,01342
  • ZŠ +421415680289
   MŠ +421415680253

  Fotogaléria